Welbevinden‎ > ‎

06 Pestbeleid op school

Schoolvisie


De schoolvisie rond welbevinden en pesten hoort thuis in fase 0, brede basiszorg, van het zorgcontinuüm. In deze fase gaat alle aandacht naar acties en maatregelen die bijdragen aan een positief leef- en leerklimaat op school.Pesten helemaal uitbannen kunnen we niet, hoe vervelend en schadelijk het ook is. Het is een aspect van ons mens-zijn, maar daarom moeten we het als school nog niet tolereren. We gaan er ons niet bij neerleggen en zeggen ‘we kunnen er niets aan doen’. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid waar we samen onze schouders onder moeten zetten. We willen een warme school creëren waar de jongeren in veiligheid kunnen opgroeien en waar ze zich thuis voelen; waar jongeren en volwassenen zich respectvol en verdraagzaam tegenover elkaar gedragen. De jongeren worden gestimuleerd om op een positieve manier met conflicten om te gaan, een positief zelfbeeld en empatisch vermogen te ontwikkelen.
De school verwacht dat de leerling:

 • op een respectvolle manier met elkaar omgaat;

 • op een positieve manier met conflicten omgaat;

 • het slachtoffer van (cyber)pesten steunt en helpt door:

  • het slachtoffer te verdedigen op een niet-agressieve manier: de daden van de pester afkeuren, praten met de pester ...

  • pesterijen meldt bij leerkrachten, toezichters, interne leerlingenbegeleiding, directie, ouders, beheerders van sociale netwerksites ...

 • zich aan nettiquette houdt:

  • wees voorzichtig met het doorgeven van erg persoonlijke gegevens en foto’s via het internet. Ook aan je vrienden. Vanaf het moment dat de andere over deze informatie beschikt, heb je er helemaal geen controle meer over en kan de info op grote schaal verspreid worden;

  • geef je wachtwoord nooit door. Gebruik ook geen voor de hand liggende wachtwoorden (bv. naam van je vriend of vriendin, van je huisdier) en verander regelmatig van wachtwoord;

  • denk na over wat je schrijft. Wat jij grappig vindt, komt niet altijd als een grap over en kan zelf kwetsend overkomen;

  • publiceer geen foto’s/ filmpjes op het internet zonder toestemming van  de persoon in kwestie.


Een leerling kan pestgedrag melden bij:

 • leraar/ toezichter;

 • klasleraar;

 • interne leerlingenbegeleiding;

 • directie.

Het accent ligt op het begeleiden van het probleem. Er wordt samen met al de partijen herstelgericht gewerkt met als doel dat het pestgedrag stopt. Er worden andere maatregelen genomen indien deze methode geen effect heeft.


Welke acties neemt de school bij een melding van cyberpesten?


Het is niet altijd eenvoudig om een juist en volledig beeld te krijgen van de situatie. De mogelijkheden van een school om te reageren op cyberpesten zijn beperkt. Het is belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het internet- en gsm-gebruik van hun kinderen. Dat de ouders hun kinderen stimuleren om op een ethisch verantwoorde manier te communiceren met anderen. Als het cyberpesten een link heeft met het schoolgebeuren zal de school reageren zoals bij een melding van pesten.