Stage‎ > ‎

06 Stagedossier


Het verloop van een stage wordt door de stagebegeleider grondig besproken a.d.h.v. een blanco stagedossier. Dit dossier bestaat uit twee delen: een administratief gedeelte en een stageschrift.

Administratief gedeelte

Individuele steekkaart

De individuele steekkaart is een document dat ingevuld moet worden door de leerkracht/ stagebegeleider en de stageplaats. Deze moet één maand voor de stage ingediend  worden bij de stagecoördinator. Op basis van deze gegevens wordt dan een stageovereenkomst opgesteld.

Stageovereenkomst

De stageovereenkomst wordt door de stagecoördinator klaargemaakt. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen de drie deelnemende partijen nl. de school, de stagegever en de leerling (of zijn ouders indien hij minderjarig is). Eén exemplaar van de ondertekende overeenkomst wordt vóór de aanvang van de stage aan de stagecoördinator bezorgd. Zonder ondertekende overeenkomst mag de leerling niet op stage vertrekken.

Inhaalstage

Een inhaalstage wordt schriftelijk vastgelegd, door de drie partijen ondertekend én als annex toegevoegd aan de originele stage-overeenkomst. Afspraken rond inhaalstage zijn terug te vinden in het stagereglement.

Stagereglement

Specifieke afspraken per opleiding worden besproken in het stagereglement en maken integraal deel uit van het schoolreglement.

Activiteitenlijst

Bij elke stageovereenkomst wordt een activiteitenlijst toegevoegd waarmee de leerplandoelstellingen worden nagestreefd. Ze bevat de activiteiten die wel en niet mogen uitgevoerd worden om de veiligheid in het onderwijs te verzekeren.

Stageplanning

Dit is een overzicht van wanneer welke klassen op stage gaan.

Risicoanalyse en werkpostfiche

Uit de risicoanalyse blijkt aan welke risico's de leerling-stagiair wordt blootgesteld en welke preventiemaatregelen hij moet treffen om deze risico's tot een minimum te beperken. Hieruit blijkt eveneens of de leerling-stagiair een arbeidsgeneeskundig onderzoek moet ondergaan.

Risicoanalyses en werkpostfiches zijn verplichte documenten die ter beschikking moeten worden gesteld door de stagegever. Indien de stageplaats niet over een risicoanalyse en/of werkpostfiche beschikt, dan stelt de school een risicoanalyse op en legt deze ter ondertekening voor aan de stagegever. Zonder getekende risicoanalyse mag de leerling niet op stage vertrekken.

Het stageschrift

Opdrachten

De leerlingen krijgen verschillende opdrachten van de vakleerkrachten.

Registratieblad stagebezoeken

Het bezoek van de stagebegeleider wordt altijd genoteerd en gehandtekend.

Verslaggeving

Elke dag noteert een leerling kort zijn stageactiviteiten en per periode schrijft hij één of meerdere dagverslagen.

Evaluatiedocumenten

De leerling wordt door de stagebegeleider en stagementor geëvalueerd op stage.