01 Algemene info

Het volledige GIP-proces resulteert uiteindelijk in een kwaliteitsvol eindproduct. De beoordeling hiervan gebeurt door de betrokken vakleraren samen met deskundigen uit het bedrijfsleven: De GIP jury.

De leerdoelen die tijdens de jurydag worden geëvalueerd zijn:

  • Kan de leerling correct en volledig de informatie die hij/zij gedurende het proces verworven en verwerkt heeft mondeling presenteren voor een jury?
  • Kan de leerling deze informatie digitaal presenteren?
  • Heeft de leerling de noodzakelijke vaktechnische vaardigheden en competenties verworven die noodzakelijk zijn om te komen tot een kwaliteitsvol eindproduct?
  • Bezit de leerling voldoende professionele kennis en inzichten om zijn eindwerk te verdedigen voor een jury?

Om deze leerdoelen correct te kunnen evalueren vindt het jurylid de GIP-sites van de leerlingen van zijn/haar doelgroep terug op de pagina 03 GIP-sites. Vanaf dan kan het jurylid de vorderingen van de GIP volgen én kan hij/zij zich voorbereiden op de evaluatie tijdens de jurydag. Het specifieke GIP-onderwerp en de onderzoeksvraag staat telkens beschreven op de GIP-site van de leerling.

Het voorzitterschap tijdens de jurydag wordt waargenomen door de GIP-verantwoordelijke van de opleiding. De voorzitter zal zorgen voor de evaluatiedocumenten en kijkt toe op het correct verloop van deze evaluatiefase. Meer informatie over het specifiek verloop van de jurydag per opleiding kunnen de juryleden terugvinden op 02 Specifieke info.

Indien er geen consensus bereikt wordt met betrekking tot het toekennen van de cijfers, gaat men over tot stemming.
Op het einde van de jurydag zal aan alle juryleden gevraagd worden om het proces-verbaal te ondertekenen. Hierin staan de resultaten vermeld van elke leerling. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de delibererende klassenraad.