01 De GIP: algemeenSchoolvisie

De geïntegreerde proef (GIP) is een decretale verplichting voor alle leerlingen binnen de eindjaren van de onderwijsvormen BSO, KSO en TSO.

De school beschouwt de GIP als een maturiteitsproef voor de leerling waarmee hij zijn vak- en/of leerbekwaamheid bewijst. De GIP moet onze leerlingen stimuleren om hun kennis, vaardigheden en attitudes, die ze hebben opgedaan doorheen hun schoolloopbaan, uit te breiden en te gebruiken in realistische situaties.

Het GIP-resultaat is een belangrijk element voor de delibererende klassenraad (DKR) in de eindbeslissing van de leerling. Gezien het verplicht karakter van de GIP en het belang in de eindbeslissing dienen de activiteiten en de evaluatie zo transparant mogelijk te zijn.

Wetgeving

De GIP wordt gereglementeerd door volgende regelgeving:

Doel GIP

De leerling moet bewijzen dat hij/zij:

 • zelfstandig;
 • op een gestructureerde manier;
 • binnen een bepaald tijdsbestek;
 • een welomschreven opdracht;
 • binnen zijn vakgebied;
kan afleveren.

Verantwoordelijkheden

 • Ouder
  De GIP vergt een extra inspanning van de leerling: initiatief nemen, contacten leggen, informatie zoeken en verwerken, een dossier schrijven, eventueel een praktische realisatie afwerken … Daarbij kan het gebeuren dat hij een beroep op u zal doen voor verplaatsingen, praktische hulp ... Het kan ook dat hij met medeleerlingen moeten samenkomen voor groepswerk. Soms zullen er extra kosten gemaakt moeten worden.
 • Leerling
  De leerling draagt de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke realisatie van het praktische en het theoretische deel van de GIP.
 • Aanspreekpunt GIP
  Voor vragen kunt u of uw kind terecht bij mevr. Marina Mertens, GIP-coördinator.

GIP-onderwerp

Een GIP-onderwerp:

 • moet aansluiten bij het profiel van de opleiding;
 • wordt gekozen door de leerling(en) in overleg met de GIP-verantwoordelijke;
 • kan een individuele opdracht of een groepswerk zijn;
 • is bij voorkeur een samenwerking met de bedrijfswereld of zorgsector (afhankelijk van de opleiding).
Een GIP-onderwerp voldoet daarnaast aan volgende criteria:
 • projecten waarin de deelnemende vakken aan bod komen;
 • vertrekken vanuit één van volgende uitgangspunten:
  • onderzoek;
  • reële beroepssituatie;
  • concreet probleem;
  • vernieuwing die zich aankondigt.