Evaluatie‎ > ‎

08 Klasovergang en punten

Wat gebeurt er met de punten bij een klaswijziging in het lopende schooljaar?Gemiste evaluaties

Tot op de dag van klaswijziging, of nieuwe inschrijving, heeft de leerling alle evaluaties gemist sinds 1 september zoals die door de andere leerlingen zijn gemaakt.

De klassenraad van de studierichting waarnaar de leerling overgaat, moet over voldoende gegevens (cijfers) beschikken om een weloverwogen eindbeslissing te kunnen uitspreken. Algemeen gesteld worden gemiste evaluaties van de nieuwe studierichting ingehaald. De klassenraad beslist welke vakken met welke planning worden bijgewerkt door de leerling

Klasovergang

Klasovergangen tijdens het schooljaar zijn wettelijk geregeld. De bepalingen zijn opgenomen in het schoolreglement.

Voor de eigen leerlingen worden de cijfers van vakken met hetzelfde leerplan overgedragen.

Geen overdracht van de slechte punten lijkt voordelig voor de leerling, omdat de slechte punten niet meer op het cijferrapport komen en dus geen invloed hebben op de deliberatie. Helaas wordt de delibererende klassenraad (DKR) geconfronteerd met een situatie waarbij de leerling onvolledige cijfers heeft. Geen overdracht van punten is een nadeel dat groter wordt naarmate de leerling later in het schooljaar van klas wisselt. Immers bij onvoldoende representatieve cijfers (bv. slechts één examen), en zeker in combinatie met slechte/zwakke cijfers, kan de DKR niet anders dan haar beslissing uit te stellen totdat de leerling de gemiste examens/evaluaties in augustus heeft ingehaald.

Daarnaast kan de klassenraad tot andere of bijkomende maatregelen beslissen die hij nodig acht om een gemotiveerde eindbeslissing te kunnen nemen bij de deliberatie.

Uitzondering: wiskunde tweede graad ASO

Ondanks hetzelfde leerplan worden de cijfers voor het vak wiskunde op de tweede graad ASO niet overgedragen.

Strikt genomen is het leerplan wiskunde voor de tweede graad ASO hetzelfde voor 4 en 5 uur.  In de lespraktijk zijn er fundamentele verschillen tussen beide cursussen naar inhoud  (alle uitbreidingsdoelstellingen) en tempo. De klasovergang gebeurt overigens veelal net omdat de cursus wiskunde van 5 uur te zwaar uitvalt voor de leerling.

Inschrijving tijdens schooljaar

De cijfers van andere scholen worden niet overgenomen.